Khi bạn đóng cửa hàng hoặc nghỉ ngắn hạn, nhờ việc lập website bạn có thể cung cấp thông tin mọi nơi mọi lúc. Nó tự phục vụ khách

" />